Kontakt

Technické požiadavky na podkladové

priepustné vrstvy pre umelú tenisovú trávu

 

Hlavnou úlohou podkladových priepustných vrstiev je zabezpečenie dostatočne priepustného a  pevného podkladu.

 

Podkladové priepustné vrstvy musia pri zvýšenom úhrne zrážok zabezpečiť ich odvedenie z umelého tenisového povrchu až pokým sa neabsorbujú po podložia. Táto úloha je pri všetkých typoch povrchov ako sú antuka, umelá tráva, v úprave aj prírodný trávnik. Podkladové vrstvy musia mať aj dostatočnú únosnosť. Aj pri výstavbe chodníkov či ciest sa realizujú obdobné podkladové priepustné vrstvy.

 

Pri vykonaní nedostatočných podkladových vrstiev zvyčajne dochádza k týmto javom:

  • spravidla v priebehu jedného roka dôjde k nerovnomernému sadaniu podkladových vrstiev
  • pri vyššom množstve zrážok voda ostáva na povrchu príp. tesne pod ním, čo znemožňuje hru
  • vrstva tesne pod povrchom bude v dôsledku častého podmáčania mäkká, čo v podstatnej miere zmení kvalitatívne parametre tenisového povrchu.

 

Na základe týchto javov, požadovaných parametrov podkladu od výrobcu umelej tenisovej trávy ako aj od pokynov na realizovanie podkladových vrstiev pod iné typy športových povrchov vydaných zväzom telesnej kultúry navrhujeme toto riešenie.

 

Podložie by malo mať spád 1 - 3 %. Na toto podložie treba položiť vrstvu štrkopiesku frakcie 2/15 mm hrúbky 10 cm, do ktorej sa môžu umiestniť drenážne rúry. Na túto vrstvu ide  nosná vrstva  (makadam príp. iný materiál ) frakcie 32/63 mm. Hrúbka nosnej vrstvy je 18 až 20 cm. Na túto vrstvu treba položiť tzv. dynamickú vrstvu z drobného štrku alebo piesku frakcie príp. 16/20. Vrstva má mať hrúbku 5 cm. Finálna vrstva je hrúbky 2 cm  max 3 cm frakcie 0/4.

 

Každú vrstvu treba pri poriadnom kropení dostatočne dlho valcovať, aby sa zamedzilo neskoršiemu sadaniu (valec hmotnosti 1 až 1,5 t. , pričom s výhodné je použiť vibračný valec). Max. nerovnosť pri skúške 2 m latou je 4 mm. Túto nerovnosť je nutné bezpodmienečne dodržať len pri finálnej vrstve.

Toto je bližšia špecifikácia na požiadavky na podkladovú vrstvu pre tenisový povrch navrhovaný ako vodopriepustný.

 

Pri realizácií tenisových kurtov s plochou väčšou ako 800 m2  alebo pri vysokej hladine spodnej vody či málo priepustnom podklade, je nutné v drenážnej vrstve položiť drenážne rúry s odvodom mimo plochy ihriska.

 

Pre zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych parametrov celého tenisového povrchu je nutné zrealizovať podkladové priepustné vrstvy v navrhovanej skladbe za dodržania správneho technologického postupu.

 

Zmeny pri realizácií v inej ako požadovanej kvalite je možné len po osobnej konzultácií.

Technické požiadavky na nepriepustné

podkladové  vrstvy pod vonkajšie športové povrchy

 

Na dostatočne usadnuté  a uvalcované  podložie doporučujeme nasypať piesok príp. drobný štrk v hrúbke 10 cm. Na túto vrstvu sa nanáša nosná vrstva z kameniva frakcie 20/50 príp. 32/63   v hrúbke 30 cm. Na takto pripravené vrstvy sa pokladá vrstva betónu alebo živičného povrchu. Finálna vrstva z týchto materiálov musí byť spádovaná v sklone 1 % k okraju (doporučujeme zadnému).  Rovinnosť finálnej vrstvy pri skúške 2 m latou max. 3 mm.

 

Betónová platňa musí byť  dilatovaná (dilatácie max. 5 x 6 m, nutné konzultovať s realizačnou firmou), s armovaním. Kvalita betónu min. B 20, karí sieť 150/150/6-8 mm. Betón musí byť strojne hutnený vibračnou lištou a povrch strojne hladený. Hrúbka betónovej vrstvy min. 10 cm. Pri realizovaní povlakových športových povrchov do exteriérov je nutné pridanie plastifikátorov a prípravkov, ktoré zabraňujú „krušeniu“  betónu. Tieto parametre je nutné bezpodmienečne dodržať pri realizácií povlakových športových povrchov. (nie umelá tráva).

 

Pri použití živičných povrchov je hrúbka spravidla 9 cm, vrchná vrstva má byť čo najjemnejšia (ABJ). Presný typ živičného povrchu je závislý od použitého typu športového povrchu.

 

Na koncoch je nutné použiť odvodňovacie žľaby s predpísaným spádom. Po celom obvode musia byť umiestnené obrubníky vo výške v závislosti od použitého typu povrchu. Pri realizovaní umelých tenisových tráva je nutné prevýšenie obrubníkov oproti povrchu o 4 cm. V závislosti od typu tenisových (alebo volejbalových stĺpikov),  by mali byť osadené puzdra pre ich osadenie.  Prevýšenie puzdier oproti finálnej vrstve 10 až 15 mm.

Pokyny pre prevádzku a údržbu

vonkajších umelých trávnikov s kremičitým vsypom

 

Všeobecné informácie

Vonkajšie umelé trávniky s kremičitým vsypom sú na údržbu nenáročné športové povrchy určené v prevažnej miere na rekreačný tenis a ako viacúčelové ihriská na loptové hry.  Podľa typu prevažujúceho druhu športu sa volí typ umelého trávnika ( výška vlasu, hustota vpichov, materiál vlákna a pod. ).

 

Umelé trávniky s kremičitým vsypom sú tvorené PP vláknami vtkanými do nosnej tkaniny. Jednotlivé pásy sú navzájom k sebe lepené dvojzložkovými lepidlami. Vsyp sa prevádza čistým kremičitým pieskom na výšku nižšiu o cca 2 až 4 mm ako je výška vlasu.

 

Začiatok prevádzky

Prevádzka na športoviskách s kremičitým pieskom je možné ihneď po ukončení pokládky.  Po približne 6 týždňoch využívania sa prevedie dosyp kremičitého piesku.

 

Prevádzkové podmienky

Pre pohyb hráčov musia športovci používať športovú obuv. U trávnikov určených pre futbal je možné používať kopačky s krátkymi gumovými, alebo plastovými „štuplami“ . Atletické tretry s klasickými oceľovými hrotmi nie je možné používať. Nedoporučuje sa na povrch klásť ťažké a ostré predmety, ani ich šmýkať po povrchu. Taktiež je nutné chrániť povrch pred poliatím silnými chemikáliami.  Prípadne poškodenie neodstraňujte vlastnými silami, ale kontaktujte zhotoviteľa, ktorý navrhne optimálny postup.

 

Údržba povrchu

Umelé trávniky s kremičitým vsypom nevyžadujú zvláštnu údržbu. Podľa intenzity prevádzky a znečistenia prirodzeným spádom, sa povrch pravidelne zametá a to spôsobom bežným pre antukové kurty ( špirálovým spôsobom od okraja do stredu plochy ). Pri väčšom množstve spadnutého lístia je nutné kurt  ošetrovať pravidelne a spád odstraňovať ručne.

Miesta s malom intenzitou pohybu, príp. trvalo vlhké je nutné minimálne 1 x za 2 týždne prejsť kefou, aby sa zabránilo zarastaniu machom. V prípade zarastania rastlinami a machom je možné prevádzať postrek bežnými prípravkami proti nim,. Je však nutné urobiť skúšku farebnej stálosti.

 

Optimálnym riešením na údržbu je jej vykonávanie špeciálnym strojom min. 1 x ročne, pri ktorej sa odoberie vrchná znečistená vrstva piesku ( cca 0,5 kg z m2 ) a nahradí sa novou vrstvou piesku.

 

Zimné obdobie

V prípade, že sa plánuje aj zimná prevádzka, doporučuje sa povrch zakrývať plachtami. Pri odstraňovaní snehu sa doporučuje pracovať s drevenými alebo plastovými lopatami na sneh. Pri odhadzovaní snehu sa musí pracovať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu trávneho vlasu.  Na povrchu je možné zrealizovať aj ľadovú plochu, pričom jej hrúbka musí byť minimálne 4 cm.

TELOCVIČNE

 

Údržbové čistenie

s vlhkým stieraním

do vody pridaný BONA SPORTIVE CLEANER

Podľa zaťaženia -

2-3 krát týždenne

Údržba

BONA FRESH UP

nezriedený

Po každom

dôkladnom čisten

Dôkladné čistenie

BONA SPORTIVE CLEANER PLUS

Podľa zaťaženia –

1 krát za 5 -12 mesiacov

Informácie o ochrane

parketových a drevených podláh v telocvičniach

 

Podľa platných technických noriem musí byť zaručený ochranný účinok uzatvárateľnej vrstvy (laku) na drevených podlahách na dobu najmenej dvoch rokov. To však platí iba pri odborne vykonávanej údržbe.

 

Aby mohol konečný spotrebiteľ odbornú údržbu a čistenie správne vykonávať, je zhotoviteľ (firma zabezpečujúca realizáciu ) povinný zákazníka primeranou formou (písomne) poučiť. Najvhodnejšie je odovzdanie návodu k údržbe.

 

Nesprávnym a neodborným vykonávaním údržby a čistenia parketových alebo drevených podláh môže dôjsť veľmi rýchlo k chemickému alebo mechanickému poškodeniu alebo dokonca k zničeniu uzatvárateľnej, poprípade impregnačnej vrstvy. Môže dochádzať k vnikaniu vlhkosti, drevo môže šednúť a v extrémnom prípade môže dôjsť k uvoľneniu lakového filmu. A to nezávisle na tom, či sa jedná o výrobok obsahujúci rozpúšťadlá, systém lakov na vodnej báze alebo olejovo-voskový systém.

 

Pri bežnom čistení sa nanáša na plochu drevených podláh v telocvičniach príliš silný vodný film. Voda sa tak môže dostať do spár a poškodiť podlahu. V dôsledku obsahu glycerínu v niektorých čistiacich prostriedkoch, môže (obzvlášť pri vodných lakoch) dôjsť k ich poškodeniu. Univerzálne čistiace prostriedky nie sú pre špeciálnu oblasť použitia „Parketových podláh“ vo väčšine prípadov vhodné. Okrem toho sú podľa našich skúseností niektoré „konzervačné“ výrobky na parketové podlahy, ktoré sú k dostaniu na trhu, síce čistiacimi nie však konzervačnými prostriedkami. Ani čistenie jadrovým alebo neutrálnym mydlom nezodpovedá riadnej údržbe, pretože vrstva laku sa v dôsledku alkality mydla vylúhuje a tým sa stáva krehkou. Obzvlášť veľký pozor treba dávať na prostriedky obsahujúce silikón, dodatočná uzatváracia vrstva môže byť, ak je to vôbec možné, vykonaná len s veľkými ťažkosťami.

 

U bežne dostupných čistiacich prostriedkov na parkety je potrebné rozlišovať medzi čistiacimi a konzervačnými prostriedkami, poprípade kombinovanými čistiacimi a konzervačnými prostriedkami. Čistiace prostriedky majú už podľa svojho názvu za úlohu čistiť a neobsahujú konzervačné zložky. Silnejším variantom čistiacich prostriedkov sú základné čistiace prostriedky. Tieto slúžia k odstráneniu starých vrstiev konzervačných prostriedkov. Základné čistenie by nemalo byť vykonávané príliš často, pretože základné čistidlá sú veľmi silné. Konzervačné prostriedky parketové podlahy nečistia, ale sú určené na ich základnú ochranu. Tieto prostriedky sú k dispozícii napríklad na báze voskov alebo polymérových disperzií. Konzervačné prostriedky na báze polymérov, dosahujú vyššieho ochranného účinku a preto je potrebné nanášať ich menej často. Kombinované čistiace a konzervačné prostriedky spojujú v sebe vlastnosti obidvoch prostriedkov a tak uľahčujú prácu.

 

Telocvične sú stavby, ktoré vyžadujú od podláh mimoriadne športovo-technické vlastnosti. Okrem iného ľahkú údržbu, hygienu, bezpečnosť (žiadne poranenia v dôsledku pokĺznutia), bezpečnosť pri nášľape, určité klzné vlastnosti. Tieto úžitkové vlastnosti sú dosahované pomocou odskúšaných, špeciálne pre športové podlahy vyrobených lakov a zostávajú zachované vďaka riadnemu čisteniu a údržbe.

 

Parketové a drevené podlahy nesmú byť nikdy zaplavené vodou, pretože inak môžu nastať škody v dôsledku napučania dreva. Preto je nutné obzvlášť pri čistení a údržbe pracovať veľmi opatrne s vodou a aj s  výrobkami, ktoré ju obsahujú!

 

Čistenie a ošetrovanie podláh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údržbové čistenie parketových a drevených podláh v telocvičniach sa vykonáva mopom, zmetákom alebo vysávačom. Ak je to nutné, stierajú sa za vlhka, s prídavkom špeciálneho čistiaceho a konzervačného prostriedku, ktorý sa pridáva do vody. Podlaha sa s dobre vyžmýkanou handrou súčasne čistí aj konzervuje. Vhodným prostriedkom, ktorý je určený na tieto účely, je výrobok firmy BONA a predáva sa pod názvom BONA SPORTIVE CLEANER. Tento sa pridáva do vody v pomere 100 ml prípravku na 8-10 l vody. Údržbové čistenie s použitím uvedeného prípravku sa vykonáva podľa zaťaženia a znečistenia telocvične.

 

Dôkladné čistenie je potrebné jedine vtedy, keď podlaha vykazuje silné znečistenie, ktoré sa už nedá pri údržbovom čistení odstrániť. Pre takéto dôkladné čistenie sa hodí náš odstraňovač BONA SPORTIVE CLEANER PLUS.  Nanesie sa na znečistené miesta zriedený v pomere 500 ml prípravku na 5 l vody. Znečistené miesta sa po cca 5 min. vyčistia mopom, alebo handrou. Je možné aj celoplošné čistenie. Zbytky nečistôt a odstraňovača sa odstránia 2 x zmytím mopom mierne navlhčeným v čistej vode. Nakoniec sa vykoná údržba podlahy špeciálnymi tekutými prostriedkami bez obsahu rozpúšťadiel alebo s nízkym obsahom rozpúšťadiel, ktoré sa rovnomerne nanášajú nezriedené umývacím prístrojom alebo špeciálnym mopom. Vhodným prostriedkom, ktorý má čistiace aj konzervačné vlastnosti je BONA FRESH UP, nakoľko má aj dobré proti klzné vlastnosti. Nanáša sa nezriedený na podlahu mopom a jej výdatnosť je cca 80 m2 z 1 litra. Údržbu je potrebné vykonávať vždy po dôkladnom čistení.

 

Dôkladné čistenie sa doporučuje zveriť odbornej firme, ktorá má potrebné strojové vybavenie a dostatok skúsenosti s takouto prácou.

 

Ak chcete zachovať hodnotu drevenej podlahy, jej úžitkové a technické vlastnosti a dobrý pocit ľudí, ktorí sa v miestnosti nachádzajú, je potrebné v miestnosti udržiavať zdravé prostredie -20 °C a 55% relatívnej vlhkosti.

 

Rozmery ihrísk

>

 

 

info@darien.sk

IČO: 36 583 740

IČ DPH: SK 2021881697

Číslo účtu ČSOB: 4001669759/7500

IBAN  SK65 7500 0000 0040 0166 9759

Zápis v OR OS Košice 1, vložka 15367/V